zajazd na towarowej

RPO WL Działanie 5.1
Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

 

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Umowa o dofinasowanie
RPLU.05.01.00-06- 0098/17-00

Cele projektu:
Głównym celem projektu wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa AG-GAZ. Cel zostanie osiągnięty przez znaczące zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Kolejowej 16 w Dęblinie, należącego do wnioskodawcy. Budynek po pracach termodernizacyjnych (oraz innych pracach adaptacyjnych, opisanych w niniejszym wniosku o dofinansowanie) zostanie przemianowany na hotel o nazwie „Belweder”. Wspomniane prace termomodernizacyjne obejmują m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę okien i drzwi, oświetlenia, modernizację systemu wentylacji wraz z rekuperacją, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz zastosowanie instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Oszczędność zużycia energii końcowej (wzrost efektywności energetycznej) oszacowano na 93%. W projekcie przewidziano również zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych, w tym budowę windy i podjazdu do budynku. Wnioskodawca zabezpieczy również tzw. ścieżki dostępu do wszystkich pomieszczeń́ (przestrzeni) użytkowych w obiekcie i wokół niego. W projekcie zastosowane zostaną m.in.: systemy oznaczeń fakturowych na ścianach m.in. traktów pieszych, informacje dotykowe w języku Braille’a, informacje wzrokowe z wykorzystaniem piktogramów w kontrastowej i czytelnej grafice, linie kontrastowe na początku i końcu schodów, oświetlone wejście do budynku, wyposażenie wnętrz umożliwiające poruszanie się̨ osobom na wózkach inwalidzkich.

Planowane efekty:
Projekt zakłada osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację
wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych obszarach związanych termomodernizacją obiektu i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych (zastosowanie paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła). Inwestycje te posłużą pokryciu zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną, a także znacznemu jego zużyciu w przedsiębiorstwie. W projekcie przewidziano także usprawnienia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe komponenty projektu obejmują zastosowanie systemów zarządzania energią oraz termostatów i zaworów podpionowych. Celem jest stworzenie w przedsiębiorstwie kompleksowego systemu zwiększającego współczynnik efektywności energetycznej, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na znaczące obniżenie kosztów działalności oraz zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności i ekologiczności gospodarki. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie dokonana została na podstawie audytu energetycznego, natomiast w wyniku ww. działań osiągnięte zostaną następujące założenia:

stopień poprawy efektywności energetycznej – 93%,
poziom redukcji CO2 – 87%,
poziom redukcji pyłów PM10 – 99,24%,
dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (elektrycznej i cieplnej) – 120,97GJ.

Wartość projektu:
2 666 390,90 PLN

wkład Funduszy Europejskich:
873 274,12 PLN

Kontakt

Copyright © Zajazd na Towarowej 2020 | Projekt i wykonanie WGB-Group WGB Group

Search

Polish English German Russian Ukrainian

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.